ÁSZF

Az alábbiakban a PrintmarK Kft. által irányadónak szánt, Általános Szerződési Feltételeket olvashatja.

Printmark Media and Print Kft.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

JELEN ÁSZF KIZÁRÓLAG AZON SZERZŐDÉSES VISZONYOKRA IRÁNYADÓ ÉS ALKALMAZANDÓ, AMELYEKBEN A PRINTMARK MEDIA AND PRINT KFT, MINT MEGBÍZOTT NYOMDAIPARI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET.

A PRINTMARK MEDIA AND PRINT KFT. FELELŐSSÉGE NEM TERJED KI A KÖZTERÜLETI REKLÁMHORDOZÓK ÁLLAPOTÁRA, ELHELYEZKEDÉSÉRE, A KIHELYEZÉS ÉS RAGASZTÁS MINŐSÉGÉRE – KIVÉVE, HA ERRŐL KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS SZÜLETIK.
A NYOMDAI ANYAGOK MINŐSÉGÉRT CSAK A MEGRENDELÉS ÉRTÉKÉIG VÁLLAL FELELŐSSÉGET.

Megbízott

Név: Printmark Media and Print Kft.,

Székhely: 2049 Diósd, Fácános u. 12.

Adószám: 25457650-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-178799

Ügyvezető: Kaufmann József

Megbízó

A Megbízottat nyomdai termék legyártásával megbízó természetes vagy jogi személy.

A szerződés tárgya

 

A jelen általános szerződési feltételek alapján a Megbízott – kötelezettséget vállal a megrendelés során meghatározott tevékenység elvégzésére.

 

Az ÁSZF értelmezése szerint a Megbízó a megrendelés tárgyáról, azaz a legyártandó nyomdatermékekről, valamint egyéb kapcsolódó vagy önálló munkákról és szolgáltatásokról megrendeléseket ad át írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) Megbízott részére;

A felek a jogviszony folyamán a jelen Általános szerződési feltételekben (ÁSZF) foglalt szabályokat tekintik irányadónak. A jelen Ászf.-ben nem szereplő kérdésekben felek kötelesek külön írásbeli megállapodást kötni.

 

Árajánlat

A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó árajánlatkérés igénylését követően, 1-3 munkanapon belül Megrendelő számára írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) eljutatja részletes árajánlatát.

Megrendelés leadása

Megbízó az elküldött árajánlat elfogadása esetén, megrendelést küld írásban (személyesen, faxon vagy e-mailen) Megbízottnak.

Megrendelés visszaigazolása

Megbízott visszaigazolást küld a Megbízónak a megrendelésről. A megrendelés csak abban az esetben érvényes amennyiben Megbízott azt visszaigazolta.

A Megbízott jogai és kötelezettségei a megrendelés teljesítése során

 

Megbízott a vállalt tevékenységi folyamat során köteles a hatályos jogszabályok keretein belül eljárni. Megbízott vállalja, hogy gondosan jár el Megbízó nevében. Megbízott köteles tájékoztatni Megbízót a szerződés teljesítése érdekében folytatott tevékenységéről.

Megbízott minden külön értesítés nélkül jogosult szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Megbízónak vele szemben lejárt követelése áll fenn.

 

Titoktartási kötelezettség

Megbízott a birtokába jutott dokumentációt és a munkája során megszerzett adatokat és információkat üzleti titokként kezeli.

 

Teljesítés

Megbízott a Megbízó által átadott, vagy a Megbízó által elfogadott grafikai dokumentációból dolgozik. A Megbízó a megrendeléssel együtt adja át Megbízottnak a termék elkészítéséhez szükséges grafikai anyagot (digitális anyag csatolásával vagy elérési útjának megadásával)

Ha a megrendeléssel egy időben a Megbízó a szükséges grafikai anyagot nem tudja biztosítani, azt a megrendelésben megjelölt határidő lejártáig kell a Megbízott részére átadnia; a megjelölt határidő túllépése után a Megbízott a megrendelésben megadott szállítási határidőt már nem tudja szavatolni.

A Megbízó által átadott grafikai anyag alkalmatlansága esetén Megbízott jogosult a megrendelést visszautasítani.

Megbízott a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat, és közvetített szolgáltatást igénybe venni.

A felek együttműködése

 

A feleknek ki kell jelölniük egy-egy kapcsolattartó képviselőt. Ezen személyeknek a jelen szerződés során felmerülő problémákkal kapcsolatban döntési jogkörük van és egyúttal szervezik és koordinálják a Megbízó és Megbízott tevékenységét. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják.

 

Díjazás

Megbízottat a megrendelés teljesítéséért vállalkozási díj illeti meg, melynek összege az eseti megrendelésben szereplő összeg. A vállalkozási díj tartalmazza a Megbízottnak a megrendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségét. Megbízott jogosult a vállalkozási díjon felül a megrendelés teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerült egyéb költségei megtérítésére.

Megbízott a megrendelés teljesítését követően teljesítési igazolás, vagy átvételi elismervény, vagy szállítólevél alapján jogosult a vállalkozási díjról számlát kiállítani, és a Megbízónak benyújtani. Megbízott teljesítési igazolás hiányában is jogosult a vállalkozási díjról számlát kiállítani, amennyiben a megrendelt nyomdatermék, a rendelt minőségben, mennyiségben és a megrendelésben rögzített határidőre átadásra került.

Megbízó köteles a Megbízott számláján feltüntetett összeget kiegyenlíteni az ott feltüntetett módon, azaz Megbízott bankszámlájára átutalással a számlán szereplő határidő lejártáig, vagy készpénzzel.

Késedelmes fizetés

A felek megállapodása alapján mindkét felet – késedelmes díjfizetés, illetőleg elszámolás esetén – késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke évi 20 százalék.

 

Vis Major

Minden, a felek befolyásoló és védekező képességét meghaladó természeti és társadalmi erő, jelenség, történés, amely a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából Vis Majornak tekintendő. Vis Major előfordulása esetén a feleknek haladéktalanul – írásban – értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a Vis Major pontos okát, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos várható hatását.

Amennyiben a Vis Major a szerződés teljesítésével kapcsolatos hatásai azt szükségessé teszik, felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a szerződés szükséges módosítása érdekében.

 

 

 

Jogviták

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérelik meg rendezni.

Jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

Amennyiben felek jogvitáikat tárgyalás útján nem tudják rendezni közös akarattal, hatáskörtől függően a … Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

Hivatalos értesítések

A szerződéssel kapcsolatos minden hivatalos értesítés csak írásban (ajánlott levél, távirat, telefax, e-mail) küldhető.

A Megbízó a jelen szerződés aláírásával írásban átadja a Megbízottnak a hivatalos értesítések megküldésére vonatkozó elérhetőségeit és azok módosulásáról a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatja.

 

Kelt: Diósd, 2016. január 12.